Online trading

Marginski krediti - leveridž

image description

Leveridž je mehanizam koji Vam omogućava kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata u iznosu većem od keša koji imate na svom računu, pozajmicom od brokera. Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini"

Šta je Margina?

Pozajmljivanje sredstava klijentu od strane brokera radi kupovine hartija od vrednosti. Marginski kredit je količina novca koju investitor pozajmljuje od svog brokera kako bi imao veću kupovnu moć finansijskih instrumenata pri investiranju.

  • Inicijalna margina - Procentualna vrednost pozicije koju investitor mora imati na stanju svog keš računa u trenutku kupovine HoV (ulaska u poziciju).
  • Marginski kredit - Margin kredit je iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera da kupi hartije od vrednosti.
  • Margina održavanja - Minimalan iznos sredstava na marginskom računu koji investitor mora imati dok je u poziciji.
  • Margin Call - Situacija kada stanje na trgovačkom računu padne ispod margine održavanja. U tom slučaju broker upućuje klijentu „margin call“ kojim ga poziva ili da doplati sredstva u visini margine održavanja ili će biti prinuđen da mu automatski zatvori deo pozicije kako bi zadovoljio marginu održavanja.

Nivo leveridža

  • Akcije - u toku dana je moguće kupiti akcije za 4 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa, odnosno za 2 puta veći iznos, ako investicionu poziciju držite preko noći (tj. posle završetka regularnog radnog vremena berze)
  • CFD ugovori - 10 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa
  • Fjučers ugovori - 15 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa za trgovanje robnim fjučersima ili 33 puta veći iznos za američki indeks S&P 500 itd...
  • Forex - od 30 do 50 puta veći iznos od stanja na keš računu
  • Metali - od 6 do 16 puta